Opiekunowie kursów i szkoleń dla uczniów z PCKZIU I ZS 4 RCKU – P. Beata Lecka – Pretkiel, p. Justyna Piotrowska i p. Arkadiusz Kubowicz-  spotkali się z właścicielem Szkoły Jazdy Expert z Piły. Przekazano listy uczniów zakwalifikowanych do kursu i ustalono wstępny harmonogram zajęć.

 

W niedzielę, 13.05.2018r. uczniowie PCKZIU w Wałczu rozpoczęli kurs na kierowcą wózka widłowego. Były to zajęcia teoretyczne. Kolejne części odbędą się na przełomie sierpnia i września.

Program kursu obejmuje 37 godzin lekcyjnych, w tym: - zajęcia teoretyczne – 20 godzin lekcyjnych, - zajęcia praktyczne – 17 godzin lekcyjnych.

Celem kształcenia jest : - zapoznanie z budową i zasadą działania wózków jezdniowych
z napędem silnikowym, - przygotowanie uczestnika szkolenia do samodzielnego prowadzenia wózka
i wykonywania operacji manewrowych osprzętem wózka oraz jego codzienną obsługą, - uzyskanie wiadomości i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznej wymiany butli propanbutan
w wózkach zasilanych gazem, - uzyskanie podstawowych wiadomości o zagrożeniach wypadkowych
i dla zdrowia występujących przy wymianie butli, - zaznajomienie z obowiązującymi przepisami bhp, zasadami poruszania się po terenie zakładu pracy, bezpieczeństwem p.poż., zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Program szkolenia obejmuje tematy z zakresu: typy stosowanych wózków jezdniowych, budowa wózka, czynności operatora przy obsłudze wózka, bezpieczna wymiana butli propan-butan, zagadnienia z zakresu bhp, wiadomości o dozorze technicznym.

Po zakończonej części szkolenia teoretycznego uczestnicy napiszą test sprawdzający, następnie po części praktycznej podejdą do egzaminów z praktycznej nauki jazdy (do zaliczenia pięć rodzajów manewrów). Egzamin wewnętrzny przeprowadza komisja egzaminacyjna, w skład której wchodzą: Przewodniczący kursu oraz minimum jeden członek komisji. Po pozytywnym zdaniu egzaminu wewnętrznego uczestnicy podejdą do egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Kurs prowadzi AKADEMIA ROZWOJU PROGRESS z Koszalina. Wykładowcą jest Pan Witold Mieczyński.

 

Każde działanie, nawet najprostsze, polegające na pracy z prądem wymaga odpowiednich kwalifikacji i wiedzy. Nawet najbardziej rozległa wiedza na temat prądu i długoletnie doświadczenie nie zapewnią nam bezpieczeństwa. Dlatego osoby, które pracują z instalacjami elektrycznymi powinny mieć odpowiednie uprawnienia, które można zdobyć na kursie. Pierwsza grupa uczniów z Zespołu Szkół nr 4 RCKU już takie kwalifikacje i wiedzę posiada. W dniu 12.05.2018 roku uczniowie klasy 4 technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej ukończyli szkolenie teoretyczne i praktyczne, zdali egzamin i uzyskali uprawnienia elektryczne do 1kV.
W czasie kursu, poruszane były takie zagadnienia jak:
- bezpieczeństwo i higiena pracy, jakie są niezbędne przy pracy na urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych, ochrona przeciwpożarowa;
- wyższe harmoniczne w sieciach odbiorczych;
- obowiązki i zadania osób, pracujących na stanowisku elektryka E;
- układy sieciowe;
- zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci;
- przepisy ogólne i wybrane zagadnienia z zakresu prawa;
- sprzęt ochronny, jaki należy obowiązkowo nosić, pracując na stanowisku pracy elektryka;
- podstawowe zasady funkcjonowania i stosowania ochrony od porażeń w sieci do 1kV i wzwyż;
- podstawowe zasady funkcjonowania i stosowania ochrony odgromowej i przepięciowej;
- organizacja pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych G1.

W sobotę, 12.05.2018r. uczniowie PCKZIU w Wałczu rozpoczęli kurs na operatora suwnic. Były to zajęcia teoretyczne. Kolejne części odbędą się na przełomie sierpnia i września.

 Program kursu obejmuje 35 godzin lekcyjnych, w  tym: - zajęcia teoretyczne – 25 godzin lekcyjnych, - zajęcia praktyczne – 10 godzin lekcyjnych.

 Celem kształcenia jest : • zaznajomienie słuchaczy z obowiązującymi przepisami dotyczącymi urządzeń objętych zakresem szkolenia, • podanie technicznych wiadomości dotyczących podstaw budowy suwnic, ich charakterystyk, mechanizmów i urządzeń bezpieczeństwa wystarczających do: - oceny urządzenia przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy, - bezpiecznej obsługi suwnicy w czasie pracy, - optymalnego wykorzystania urządzenia, - identyfikacji zagrożeń, - umiejętnego wykorzystania dokumentacji eksploatacyjnej przeznaczonej dla obsługującego, • zaznajomienie się z zasadami użytkowania suwnic a w szczególności: - prawidłowe wykorzystanie urządzenia, - zasady bhp podczas pracy, - odczytywanie udźwigu urządzenia, • nabycie umiejętności sterowania, włączając do niej: - prawidłową ocenę masy ładunku, - właściwy dobór zawiesi, - ocenę odległości od otoczenia i ewentualnych przeszkód, -optymalne wykorzystanie urządzeń sterujących i przyrządów sterowniczych, - zachowanie odpowiedniej kolejności wykonywanych ruchów, • postępowanie
w sytuacjach awaryjnych.

Po ukończeniu szkolenia słuchacz przystąpi do egzaminu wewnętrznego składającego się
z części teoretycznej oraz praktycznej przy urządzeniu. Kryterium oceny stanowi prawidłowe wykonanie czynności przy obsłudze urządzenia przed rozpoczęciem, w czasie i po zakończeniu pracy.

Po pozytywnym zdaniu egzaminu wewnętrznego uczestnicy podejdą do egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, celem uzyskania uprawnień do obsługi suwnic. Wydawane uprawnienia na operatora suwnic wydawane są w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego, ważne są bezterminowo i uprawniają do obsługi suwnic danego typu.

Kurs prowadzi AKADEMIA ROZWOJU PROGRESS z Koszalina. Wykładowcą jest Pan Witold Mieczyński.

 

                Równolegle z kursem na operatora suwnic, 12.05.2018r dla uczniów PCKZIU zajęciami teoretycznymi  rozpoczął się kurs na operatora wciągników i wciągarek. Kolejne części odbędą się na przełomie sierpnia i września.

                Program kursu obejmuje 30 godzin lekcyjnych, w tym: - zajęcia teoretyczne – 22 godzin lekcyjnych, - zajęcia praktyczne – 8 godzin lekcyjnych.

                Celem kształcenia jest : • zaznajomienie słuchaczy z obowiązującymi przepisami dotyczącymi urządzeń objętych zakresem szkolenia, • podanie technicznych wiadomości dotyczących podstaw budowy wciągników i wciągarek, ich charakterystyk, mechanizmów i urządzeń bezpieczeństwa wystarczających do: - oceny urządzenia przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy, - bezpiecznej obsługi wciągników i wciągarek w czasie pracy, - optymalnego wykorzystania urządzenia, - identyfikacji zagrożeń, - umiejętnego wykorzystania dokumentacji eksploatacyjnej przeznaczonej dla obsługującego, • zaznajomienie się z zasadami użytkowania wciągników i wciągarek a w szczególności: - prawidłowe wykorzystanie urządzenia, - zasady bhp podczas pracy, - odczytywanie udźwigu urządzenia, • postępowanie w sytuacjach awaryjnych.

                Po ukończeniu szkolenia słuchacz przystąpi do egzaminu wewnętrznego składającego się z części teoretycznej oraz praktycznej przy urządzeniu. Kryterium oceny stanowi prawidłowe wykonanie czynności przy obsłudze urządzenia przed rozpoczęciem, w czasie i po zakończeniu pracy. Po pozytywnym zdaniu egzaminu wewnętrznego uczestnicy podejdą do egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, celem uzyskania uprawnień do obsługi wciągników i wciągarek. Wydawane uprawnienia na operatora suwnic wydawane są w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego, ważne są bezterminowo.

                Kurs prowadzi AKADEMIA ROZWOJU PROGRESS z Koszalina. Wykładowcą jest Pan Witold Mieczyński.